Zásady ochrany soukromí

 Domů / Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Poslední aktualizace ze dne 1.3.2019

1. Obecná ustanovení a kontaktní údaje

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) se vztahují na osobní údaje, které společnost WALMARK, a.s., jakožto správce údajů (dále jen „WALMARK“ nebo „ správce údajů“) nashromáždí a které bude zpracovávat o svých zákaznících a uživatelích webových stránek (dále jen „ uživatel“) při užívání webových stránek a služeb na nich poskytovaných (dále jen „webové stránky“).

Zpracování osobních údajů řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ nařízení GDPR“).

2. Základní údaje o správci

Název: WALMARK, a.s.
Sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČO: 00536016
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2501
tel.: +420 800 141 141
email: info@walmark.cz www: www.walmarkgroup.com

Kontaktní údaje na GDPR specialistu:
jméno: Dagmar Přibylová
sídlo: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
tel.: +420 234 709 811
email: gdpr@walmark.cz

3. Aktualizace a dostupnost zásad

WALMARK je oprávněn tyto zásady měnit. Informace o tom, kdy byla provedena poslední aktualizace těchto zásad, naleznete v horní částí těchto zásad. Změny v těchto zásadách nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Budete-li používat naše webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako Váš souhlas s aktualizovanou verzí zásad.

4. Informace poskytnuté uživatelem

Některé části webových stránek mohou požadovat, aby uživatelé uvedli své osobní údaje, aby mohli využít výhody nabízené určitými službami (např. registrace do Věrnostního programu WALMARK nebo zpracování objednávek) nebo účast na konkrétní aktivitě (např. spotřebitelské soutěže).

WALMARK je oprávněn spojovat poskytnuté informace s dalšími informacemi, ať již získanými na webových stránkách, nebo jinými způsoby, včetně např. předchozích objednávek uživatele.

5. Pasivní shromažďování a využívání informací

Během prohlížení webových stránek mohou být určité informace pasivně shromažďovány pomocí různých technik a nástrojů, např. IP-adresy, cookies, a shromažďování (tj. aniž by uživatelé ve skutečnosti aktivně poskytli jakékoli informace).

Podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných na našich webových stránkách naleznete v Informacích o souborech cookies. V těchto Informacích o souborech cookies naleznete informace o tom, jak soubory cookies a technologie sledování odmítnout. Pokud soubory cookies nebo další technologie sledování neodmítnete, má se za to, že jste udělili souhlas s jejich užíváním.

6. Odkazy na externí webové stránky

Tyto zásady neupravují ochranu osobních údajů, poskytování informací a další postupy externích partnerů, za které WALMARK nenese žádnou odpovědnost, včetně externích partnerů provozujících webové stránky nebo oblasti webu (včetně aplikací), na které lze prostřednictvím těchto webových stránek vstoupit, nebo na které odkazuje odkaz na těchto webových stránkách. Přístupnost nebo jakýkoli odkaz na našich webových stránkách na takové webové stránky třetích stran nesmí být chápán jako souhlas WALMARK s takovou stránkou.

7. Rozsah a účel zpracovávání osobních údajů

V některých případech může WALMARK informace o uživatelích získat buď přímo od uživatele, nebo z jiných zákonných zdrojů. Některé informace, které WALMARK takto získá, mohou být klasifikovány jako „osobní údaje“ v souladu s bodem 1 článku 4 nařízení GDPR.

Informace o jakékoli neidentifikované nebo neidentifikovatelné osobě mohou být použity a zveřejněny pro jakýkoli účel. Pokud lze údaje, které se netýkají neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob, spojovat s údaji týkajícími se neidentifikovaných nebo neidentifikovatelných osob (např. vaše jméno lze spojit s vaší geografickou polohou), bude WALMARK uchovávat tyto sloučené informace jako osobní údaje, dokud budou tyto údaje spolu souviset (např. doporučení nejlepší formy dodání zboží dle Vašeho bydliště nebo doporučení stejného či obdobného produktu z nabídky, který je v akci).

8. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

(i) Uživatel má právo na přístup k osobním údajům za podmínek stanovených v článku 15 nařízení GDPR. Správce údajů poskytne uživateli zdarma kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování spolu s dalšími souvisejícími informacemi. Za veškeré další kopie vyžádané uživatelem má správce údajů právo účtovat přiměřený poplatek.

(ii) Uplatněním práva na opravu má uživatel rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů za podmínek stanovených v článku 16 nařízení GDPR.

(iii) V případě, že uživatel uplatní právo na výmaz osobních údajů, je správce osobních údajů povinen příslušné osobní údaje vymazat, nebude-li správce údajů zpracovávat a uchovávat konkrétní údaje pro plnění své povinnosti vyplývající z právních předpisů nebo nebudou-li dány jiné podmínky v článku 17 nařízení GDPR

(iv) Uživatel má právo požadovat po správci osobních údajů omezení zpracovávání údajů za podmínek stanovených v článku 18 nařízení GDPR.

(v) Ohledně práva na přenositelnost údajů dle článku 20 nařízení GDPR má uživatel právo obdržet od správce osobních údajů osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo převádět tyto údaje na jiného správce osobních údajů. Je-li to technicky možné, má uživatel právo na to, aby byly jeho osobní údaje jedním správcem přímo přenášeny správci druhému.

(vi) V případě automatizovaného rozhodování a profilování založeného výhradně na automatizovaném zpracovávání (včetně profilování) má uživatel právo být z takové činnosti vyloučen dle podmínek stanovených v článku 22 nařízení GDPR

(vii) Každý uživatel má právo podat stížnost u orgánu dohledu (úřadu pro ochranu osobních údajů) , pokud se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou: https://www.uoou.cz, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, tel.: +420 234 665 111.

(viii) Každý uživatel má právo na účinnou soudní ochranu v případě, kdy se domnívá, že zpracováváním jeho osobních údajů došlo k porušení právních předpisů upravující ochranu osobních údajů, a dále mu přísluší právo požadovat náhradu škody u soudu.

9. Vaše právo vznést námitku

Uživatel má v souvislosti s údaji zpracovávanými podle bodů 7.4 a 7.5 těchto zásad právo kdykoliv vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů (z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace) za podmínek stanovených v článku 21 nařízení GDPR.

Pro uplatnění tohoto práva nás můžete kontaktovat na kterémkoli z výše uvedených kontaktních údajů společnosti WALMARK.

Walmark

Kontakt Info: